Кафедра галузевих юридичних дисциплін створена відповідно до наказу ректора від 20 липня 2016 року, за яким було винесено рішення реорганізувати шляхом злиття кафедри цивільного та трудового права і кримінального права та процесу факультету політології та права у кафедру галузевих юридичних дисциплін з 01 вересня 2016 року. На сьогодні, завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор, Стеценко Валентина Юріївна. У 2018 році кафедру переіменовано на Кафедру правознавства та галузевих юридичних дисциплін.

Історія кафедри


Кафедра кримінального права та процесу як окремий структурний підрозділ заснована 29 серпня 2011 р. в результаті реорганізації кафедри цивільного та кримінального права (існувала з 1999 р.). Кафедра кримінального права та процесу є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право України» (Загальна та Особлива частини), «Кримінально-процесуальне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Основи судово-медичної експертизи», «Теорія кваліфікації злочинів», «Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх» та «Правові аспекти управління навчальним закладом».
На кафедрі працювали: доктор юридичних наук, професор В. П. Мікулін, кандидат юридичних наук, доцент В. В. Гевко, кандидат юридичних наук, доцент М. І. Костін. Кандидат юридичних наук, доцент Р. Г. Пєсцов, кандидат юридичних наук, доцент Ю. М. Жмур, кандидат юридичних наук, старший викладач В. В. Кончаковська.
Кафедра кримінального права та процесу здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основним науковим напрямком університету «Дослідження проблем гуманітарних наук». Проблема: Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень. Тематика науково-дослідної роботи актуальна і відповідає профілю підготовки кваліфікованих фахівців. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним проблемам в галузі кримінального права та процесу. Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Про результати своїх наукових досліджень вони доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Вони знаходять своє відображення і в магістерських, дипломних та курсових роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.
З метою підвищення інтересу до навчального процесу у студентів при кафедрі працюють два наукові гуртки та три проблемні групи.
Для студентів старших курсів організована робота трьох проблемних груп: «Охорона основних прав і свобод людини в кримінальному праві Україні» (Жмур Ю. М.), «Проблеми насилля в сім’ї» (Кончаковська В. В.) та «Діяльність судових та правоохоронних органів в контексті розвитку Української держави» (Пєсцов Р. Г). У складі проблемних груп працює близько 40 студентів. Викладачі кафедри кримінального права та процесу беруть активну участь у виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами Інституту політології та права.
Регулярно чергують в студентському гуртожитку №3 (вул. Тимошенка 2-Ж), проводять виховні бесіди, організовують екскурсії до Верховної Ради України, Національного музею історії України, Шевченківського національного заповідника у Каневі, Уманського національного дендропарку «Софія», Національного музею Тараса Шевченка, закладів культури та мистецтва тощо.
Кафедра цивільного та трудового права бере свої витоки з кафедри цивільного та кримінального права. Враховуючи рекомендації ректорату і Вченої ради університету в момент заснування кафедри була проведена копітка робота з комплектації кафедри професорсько-викладацьким складом. З моменту створення на кафедрі працювали 12 викладачів. Серед них: заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук Александров Ю.В, кандидат юридичних наук, професор Галаган В.І., кандидати юридичних наук, доценти І.П. Устинова та О.О. Радченко, старші викладачі - Хвостенко В.М., Березовська С.В., Кідіна Н.В.; асистенти – Мелещенко Ю.В., Можайкіна О.С., Пєсцов Р.Г., Потабенко Ю.М., Присяжна Л.Ф. Згодом постійний склад кафедри поповнювався провідними українськими вченими-правознавцями, зокрема до нього увійшли такі знані в Україні науковці, як: доктор юридичних наук, професор Калюжний Р.А., доктор юридичних наук Марущак А.І., доктор юридичних наук, професор Мікулін В.П., доктор юридичних наук, професор Пархоменко Н.М., доктор юридичних наук, професор Підопригора О.А., доктор юридичних наук, професор Підопригора О.О., кандидати юридичних наук, доценти Ільченко С.Ю., Короленко М.П., Приходько Х.В., Фальченко С.Л. та інші правники. З моменту створення - з вересня 1999 р. - кафедрою керувала кандидат юридичних наук, доцент Устинова Ірина Петрівна, знаний фахівець у галузі фінансового та банківського права; під її професійним керівництвом відбулося становлення кафедри. З 2005 р. кафедрою завідував доцент Марущак Анатолій Іванович – відомий фахівець у галузі інформаційного права, правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом. У 2004 році він отримав відзнаку Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «За наукові досягнення» (Постанова Кабінету Міністрів України №760 від 16.06.2004 року). Він є автором науково-практичного посібника «Правомірні засоби доступу громадян до інформації» (2006 р.), монографії «Забезпечення доступу до державної інформації», лауреат Премії ім. Івана Франка 2007 року за кращу наукову роботу в інформаційній сфері, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Юрист-року-2007» у номінації «Вчений-юрист». В 2008 році захистив докторську дисертацію за темою «Забезпечення доступу до державної інформації». З 2009 року кафедру очолила кандидат юридичних наук, доцент Шимон Світлана Іванівна. Істотною в становленні та розвитку кафедри за всі ці роки є роль старшого викладача Пєсцова Руслана Геннадійовча, фахівця у галузі кримінального процесу та криміналістики, який упорядковував навчально-методичну роботу кафедри цивільного та кримінального права. Саме під його цілеспрямованим керівництвом науково-методична скарбничка кафедри поповнювалася необхідними і важливими здобутками – навчально-методичним забезпеченням. Він представляв кафедру в різноманітних робочих групах Інституту, діяльність яких пов’язана з навчально-методичним забезпеченням навчального процесу. Пєсцов Р.Г. користується безперечним авторитетом у колективі, є одним з кращих викладачів Інституту й гідно поповнює резерв його керівного складу.
В 1999р. при кафедрі було відкрито аспірантуру за науковими спеціальностями: «12.00.08 - Кримінальне право; кримінологія; кримінально виконавче право», «12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», в якій за весь період її існування було підготовлено більше 30 науковців. В тому числі захистили кандидатські дисертації нинішні працівники Інституту політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова Л.Ф.Купіна, О.С.Можайкіна, О.В.Кончаковська, Р.Г.Пєсцов та інші.
Наявність у структурі Інституту політології та права кафедри цивільного та трудового права є свідченням традиційного підходу до організації навчального процесу студентів юридичної спеціальності. На сьогодні у вищих навчальних закладах, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти, не існує юридичних факультетів, у складі яких не було б кафедри приватноправового спрямування. Це зумовлено провідною роллю цивільного права в правових системах країн континентального типу та його впливом на формування юридичної освіти. У своїй діяльності кафедра керується, передусім, призначенням університету, на який в сучасних умовах покладено завдання сформувати нову парадигму освіти, що відповідає міжнародним стандартам; модель сучасної освіти неминуче повинна поєднувати наукову організацію з демократизмом студентського життя і творчості. Тому одним з основних напрямів діяльності кафедри є наукова робота професорсько-викладацького складу. Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими науковими установами та освітніми закладами України. Зокрема, плідною є співпраця з відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кафедрою цивільного права Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академією праці та соціальних відносин Федерації профспілок України та іншими науковими установами.
Викладачам кафедри властиве прагнення до самовдосконалення - вони невпинно працюють над підвищенням своєї кваліфікації: беруть участь у науково-методичних конференціях з питань удосконалення навчального процесу, проходять стажування в різноманітних установа, закладах, організаціях України та за її межами, поєднують наукову та педагогічну діяльність з практичною роботою юриста.
Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін цивільно-правового та господарсько-правового спрямування: Цивільне право (загальна та особлива частина), сімейне, житлове, трудове право, право соціального забезпечення, господарське право, фінансове, банківське право, земельне, аграрне право, цивільне процесуальне право. Також силами кафедри викладаються правові навчальні цикли для студентів інших спеціальностей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: менеджмент організацій, соціальна педагогіка та інші. Викладацький склад кафедри веде невпинну виховну роботу серед студентів Університету; викладачі кафедри керують науковою роботою студентів щодо написання курсових, дипломних робіт, повідомлень на конференції, статей до періодичних видань; при кафедрі створено проблемні студентські наукові групи, на яких під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми правознавства.
Увесь свій науковий і педагогічний потенціал кафедра цивільного та трудового права спрямовує на виховання кращих фахівців у галузі юриспруденції, підготовку правознавців, які б відповідали вимогам нового часу і не лише володіли фаховими якостями, але й були спроможними до самостійного творчого мислення, сповідували гуманістичні ціннісні, слугували суспільству та ідеалам добра і справедливості.

Керівництво і склад

 

Стиценко 150 x 113

 

Стеценко Валентина Юріївна

завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Пархоментко 100 x 138

 

 

Пархоменко Наталія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Шимон 100 x 138

 

 

Шимон Світлана Іванівна

доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Купіна 100 x 150

 

 

Купіна Людмила Францівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

 

Дубчак 100 x 122

 

 

Дубчак Леся Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Кончаковська 100 x 124

 

Кончаковська Валентина Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Пєсцов 150 x 110

 

Пєсцов Руслан Геннадійович

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Жмур 150 x 110

 

Жмур Юлія Михайлівна
кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Кононець О.М 120 x 218

 

Канонець Олена Миколаївна

кандидат юридичних наук, старший викладач 

 

 

 

Фотогалерея

 

Наукова діяльність

Напрямок «Кримінальне право»:

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основним науковим напрямком університету «Дослідження проблем гуманітарних наук». Проблема: Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень. Тематика науково-дослідної роботи актуальна і відповідає профілю підготовки кваліфікованих фахівців. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках.
Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Про результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Вони знаходять своє відображення і в магістерських роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.
На кафедрі організована робота трьох проблемних груп з дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія» та «Судові та правоохоронні органи».

Напрямок «Цивільне і трудове право»:

Невід’ємною складовою діяльності кафедри як науково-педагогічного колективу і підрозділу університету є науково-дослідна робота, що здійснюється у відповідності з науковим напрямом «Дослідження проблем гуманітарних наук (правознавство)» в розрізі проблеми «Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих педагогічних закладах освіти». В межах цієї наукової проблеми визначаються теми індивідуальних наукових досліджень викладачів, які плануються індивідуально відповідно до фахової спеціалізації та наукових інтересів викладачів і відображаються в індивідуальних планах роботи викладачів. Такі дослідження викладачів кафедри зосереджені на проблемах цивільного та цивільного процесуального права, трудового права, права соціального забезпечення, фінансового права та дидактичних методах і принципах цих галузевих юридичних дисциплін. Наукова робота викладачів є пріоритетним напрямком діяльності та предметом уваги з боку кафедри, обговорюється на засіданнях кафедри, зокрема заслуховуються звіти викладачів про наукову роботу, обговорюються її результати тощо.
Діяльність кафедри по організації навчального процесу підкорена, насамперед, принципу науковості, що передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень викладачів. Виконання цього завдання забезпечується за допомогою різноманітних наукових, методологічних, методичних, організаційних засобів відтворення у навчальному процесі наукових здобутків професорсько-викладацького складу, що сформовані в кількох напрямах.
По-перше, удосконалення організації аудиторних занять відповідно до дидактичного принципу науковості та зв’язку науки з практикою. Зокрема, кафедрою проводиться робота щодо підвищення наукового рівня лекцій; з цією метою оновлено плани лекцій, які орієнтовано на проблемні питання; результати наукової роботи кожного викладача (елементи праць у фахових наукових виданнях, монографій, кандидатських дисертацій тощо) подаються студентам на лекційних заняттях з певних дисциплін за фахом лектора; запроваджуються проблемні лекції та проблемні питання на традиційних лекційних заняттях.
По-друге, відображення результатів наукових розробок викладачів кафедри у виданнях навчального та навчально-методичного характеру. На основі результатів наукових досліджень викладачів кафедри створена певна наукова база для видання навчальних посібників та інших видань. Зокрема, результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри втілилися у таких виданнях: «Сімейне право» (доц. Шимон С.І.), «Непозовні види цивільного судочинства» (доц. Дубчак Л.С.), Цивільне право України. Підручник у 2-х кн.. Кн. 1/ За ред.. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С.- К.: Юрінком Інтер, 2009 (доц. Шимон С.І. у співавторстві); Основи правознавства. Підручник для 10 класу./ за ред.. д.ю.н. М.І. Мельника, д.ю.н. М.І. Хавронюка.-К.: Атіка, 2009. (доц. Шимон С.І. у співавторстві) та інших.
По-третє, розробка на основі наукових досліджень спеціальних навчальних дисциплін (курсів), які викладаються для студентів магістерського рівня навчання. Так, на основі дослідження правових проблем атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні та захисту кандидатської дисертації за вказаною темою доцент кафедри Купіна Л.Ф. розробила навчальний курс «Атестація науково-педагогічних кадрів в Україні», який включено до навчального плану студентів спеціальності «Правознавство» магістерського рівня навчання.
По-четверте, використання наукових досягнень для розвитку індивідуально-консультативної роботи зі студентами та впровадження інших заходів щодо індивідуалізації навчального процесу. Зокрема, наукові здобутки викладачів використовуються ними при наданні індивідуальних консультацій студентам в процесі керівництва курсовими роботами, наукового керівництва кваліфікаційними роботами студентів (магістерськими, дипломними роботами спеціаліста), керівництва юридичною практикою.
По-п’яте, поєднання результатів індивідуальних досліджень у галузі юриспруденції та досліджень, спрямованих на вивчення форм і методів активізації навчального процесу, та використання їх викладачами для впровадження новітніх технологій навчання. Так, кафедрою розроблено пакет методичних матеріалів для організації рольових ігор та вирішення ситуаційних задач в навчально-методичній лабораторії «зал судових засідань». Зокрема, розроблено сценарії ділових ігор з цивільного процесуального, цивільного, сімейного, трудового права, права соціального забезпечення.

Освітні ресурси

Песцов Р. Г. Криміналістика в запитаннях і відповідях  / Руслан Генадійович Песцов. - К. : Ін-т пол. і права, 2013. - 79 с. - (Посібник для підготовки до іспиту)

 

Освітні ресурси:
1. Жмур Ю.М. «Кримінальне право. Загальна частина» (Робоча навчальна програма)/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 62с.

 

2. Жмур Ю.М. «Кримінальне право. Особлива частина» (Робоча навчальна програма)/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 38с.

 


3. Жмур Ю.М. «Збірник задач з Кримінального права. Загальна та Особлива частина» )/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 228с.

 

Освітні послуги

Назва послуги

Вид послуги

Редагування, координація і повторення формулювання теми дисертаційних  досліджень з метою  запобігання дублювання

Консультування

Відповідність теми дисертаційного дослідження паспорту спеціальності

Практичні рекомендації

Рецензування кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів з проблем історії держави  і права

Експертна оцінка

Розробка методологічних  та теоретичних засад дипломних робіт, кандидатських дисертацій

Експертна оцінка та рекомендація, консультування

Проведення  лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з питань кримінального законодавства

Лекції

Консультування щодо практичного застосування кримінального законодавства

Консультування

- Вироблення  та удосконалення методології викладання дисципліни "Криміналістика", розробка навчальної криміналістичної лабораторії;
- Рецензування підручників і навчальних посібників, статей

- Експертиза, висновки, рекомендації;
 - Рецензування

Перелік дисциплін