СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Кафедри

Методичний цент політико-правової і методичної підготовки студентів

На факультеті політології та права здійснюється методична підготовка студентів до викладання правознавчих та суспільствознавчих дисциплін. Оскільки в процесі реорганізації факультету кафедра методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін була об’єднана з кафедрою правознавства, а питання професійної підготовки залишилися актуальними тому було створено науково - методичний цент політико-правової і методичної підготовки студентів, який забезпечує вирішення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх педагогів.
В центрі працюють професор Булда А.А., доцент Морозова О.О, старший викладач Сулима-Камінська І.В., також працюють наукові гуртки та проблемні групи.
Науково-методичний центр забезпечує практичну підготовку студентів, основні вимоги до проходження педагогічної практики, основні вимоги до написання наукових дисертацій магістерського рівня, а також проводяться цікаві зустрічі з магістрами правознавства та політологами.

ГУБАНЬ РАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Губань фото 200 x 266ГУБАНЬ РАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри правознавства
(3 01.09.2015 р.)


Освіта:
2003 р. - Магістр історії. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

2012 р. - Магістр права. Академія муніципального управління.

2003-2006 аспірантура кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.


У грудні 2009 року в спеціалізованій вченій раді по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями». Спеціальність – 12.00.11 – міжнародне право.

Науковий ступінь - кандидат юридичних наук (2010 р.), доктор юридичних наук (2018). 
Вчене звання – доцент (з 2012 р.).

Зарубіжні стажування: Жовтень 2005-червень 2006 – вивчення арабської мови та проведення наукових досліджень в університеті Джинан (Тріполі, Ліван).

З червня 2007-2009 рр. брав участь в 3-річній програмі підвищення кваліфікації вузівських викладачів за напрямком «Сучасна теорія права». Програма проводилася під егідою Євразійської мережі політичних досліджень на базі російських і українських університетів в рамках регіональної ініціативи Програми підтримки вищої освіти (HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching, ReSET).

Стажування в Україні: В 2010-2011 році проходив стажування у Верховній Раді України (комітет з питань науки та освіти) за програмою «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України»;
Участь в літній школі з загальної теорії права, організованій та проведеній у рамках проекту «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні» під егідою ОБСЄ 2-5 серпня 2014 р.;
15 вересня 2015 р. – 15 листопада 2015 р. – підвищення кваліфікації (стажування) у ТОВ «Юридична газета».

Участь в українських наукових деліегаціях за кордоном: Участь у міжнародній конференції присвяченій вивченню третьої світової теорії. Вересень 2002 р. (Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія).

Досвід викладацької роботи у ВНЗ: З 2007 р. – страший викладач кафедри правознавства Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. З 2010 року доцент кафедри правознавства Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

У 2008 році висувався Вченою радою НПУ ім. М. П. Драгоманова на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Неодноразово нагороджувався почесними грамоти за успіхи у науковій та викладацькій роботі.


Творча робота: З 2007р – редактор «Юридичного журналу», з 2009 року – заступник головного редактора «Юридичного журналу». Червень 2012 р. – серпень 2013 р. головний редактор «Юридичного журналу».


Публікації: Понад 150 публікацій. В тому числі навчальних посібників: Взаємодія Генерального секретаріату внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування у боротьбі із злочинністю (червень 1917 –квітень 1918); Муніципальне земельне право (2006 р.) (у співавторстві); «Правове регулювання адміністративно-територіального устрою України (2011 р.)».
- Монографія «Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями(2010 р.)».

Інші види робіт: неодноразово брав участь в обговорені законопроектів, що розроблялися в Центрі нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Інституту стратегічних досліджень та виступав експертом законопроектів, які розглядалися в відділі державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень.

Правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Кафедра галузевих юридичних дисциплін створена відповідно до наказу ректора від 20 липня 2016 року, за яким було винесено рішення реорганізувати шляхом злиття кафедри цивільного та трудового права і кримінального права та процесу факультету політології та права у кафедру галузевих юридичних дисциплін з 01 вересня 2016 року. На сьогодні, завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор, Стеценко Валентина Юріївна. У 2018 році кафедру переіменовано на Кафедру правознавства та галузевих юридичних дисциплін.

Історія кафедри


Кафедра кримінального права та процесу як окремий структурний підрозділ заснована 29 серпня 2011 р. в результаті реорганізації кафедри цивільного та кримінального права (існувала з 1999 р.). Кафедра кримінального права та процесу є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право України» (Загальна та Особлива частини), «Кримінально-процесуальне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Основи судово-медичної експертизи», «Теорія кваліфікації злочинів», «Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх» та «Правові аспекти управління навчальним закладом».
На кафедрі працювали: доктор юридичних наук, професор В. П. Мікулін, кандидат юридичних наук, доцент В. В. Гевко, кандидат юридичних наук, доцент М. І. Костін. Кандидат юридичних наук, доцент Р. Г. Пєсцов, кандидат юридичних наук, доцент Ю. М. Жмур, кандидат юридичних наук, старший викладач В. В. Кончаковська.
Кафедра кримінального права та процесу здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основним науковим напрямком університету «Дослідження проблем гуманітарних наук». Проблема: Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень. Тематика науково-дослідної роботи актуальна і відповідає профілю підготовки кваліфікованих фахівців. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним проблемам в галузі кримінального права та процесу. Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Про результати своїх наукових досліджень вони доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Вони знаходять своє відображення і в магістерських, дипломних та курсових роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.
З метою підвищення інтересу до навчального процесу у студентів при кафедрі працюють два наукові гуртки та три проблемні групи.
Для студентів старших курсів організована робота трьох проблемних груп: «Охорона основних прав і свобод людини в кримінальному праві Україні» (Жмур Ю. М.), «Проблеми насилля в сім’ї» (Кончаковська В. В.) та «Діяльність судових та правоохоронних органів в контексті розвитку Української держави» (Пєсцов Р. Г). У складі проблемних груп працює близько 40 студентів. Викладачі кафедри кримінального права та процесу беруть активну участь у виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами Інституту політології та права.
Регулярно чергують в студентському гуртожитку №3 (вул. Тимошенка 2-Ж), проводять виховні бесіди, організовують екскурсії до Верховної Ради України, Національного музею історії України, Шевченківського національного заповідника у Каневі, Уманського національного дендропарку «Софія», Національного музею Тараса Шевченка, закладів культури та мистецтва тощо.
Кафедра цивільного та трудового права бере свої витоки з кафедри цивільного та кримінального права. Враховуючи рекомендації ректорату і Вченої ради університету в момент заснування кафедри була проведена копітка робота з комплектації кафедри професорсько-викладацьким складом. З моменту створення на кафедрі працювали 12 викладачів. Серед них: заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук Александров Ю.В, кандидат юридичних наук, професор Галаган В.І., кандидати юридичних наук, доценти І.П. Устинова та О.О. Радченко, старші викладачі - Хвостенко В.М., Березовська С.В., Кідіна Н.В.; асистенти – Мелещенко Ю.В., Можайкіна О.С., Пєсцов Р.Г., Потабенко Ю.М., Присяжна Л.Ф. Згодом постійний склад кафедри поповнювався провідними українськими вченими-правознавцями, зокрема до нього увійшли такі знані в Україні науковці, як: доктор юридичних наук, професор Калюжний Р.А., доктор юридичних наук Марущак А.І., доктор юридичних наук, професор Мікулін В.П., доктор юридичних наук, професор Пархоменко Н.М., доктор юридичних наук, професор Підопригора О.А., доктор юридичних наук, професор Підопригора О.О., кандидати юридичних наук, доценти Ільченко С.Ю., Короленко М.П., Приходько Х.В., Фальченко С.Л. та інші правники. З моменту створення - з вересня 1999 р. - кафедрою керувала кандидат юридичних наук, доцент Устинова Ірина Петрівна, знаний фахівець у галузі фінансового та банківського права; під її професійним керівництвом відбулося становлення кафедри. З 2005 р. кафедрою завідував доцент Марущак Анатолій Іванович – відомий фахівець у галузі інформаційного права, правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом. У 2004 році він отримав відзнаку Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «За наукові досягнення» (Постанова Кабінету Міністрів України №760 від 16.06.2004 року). Він є автором науково-практичного посібника «Правомірні засоби доступу громадян до інформації» (2006 р.), монографії «Забезпечення доступу до державної інформації», лауреат Премії ім. Івана Франка 2007 року за кращу наукову роботу в інформаційній сфері, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Юрист-року-2007» у номінації «Вчений-юрист». В 2008 році захистив докторську дисертацію за темою «Забезпечення доступу до державної інформації». З 2009 року кафедру очолила кандидат юридичних наук, доцент Шимон Світлана Іванівна. Істотною в становленні та розвитку кафедри за всі ці роки є роль старшого викладача Пєсцова Руслана Геннадійовча, фахівця у галузі кримінального процесу та криміналістики, який упорядковував навчально-методичну роботу кафедри цивільного та кримінального права. Саме під його цілеспрямованим керівництвом науково-методична скарбничка кафедри поповнювалася необхідними і важливими здобутками – навчально-методичним забезпеченням. Він представляв кафедру в різноманітних робочих групах Інституту, діяльність яких пов’язана з навчально-методичним забезпеченням навчального процесу. Пєсцов Р.Г. користується безперечним авторитетом у колективі, є одним з кращих викладачів Інституту й гідно поповнює резерв його керівного складу.
В 1999р. при кафедрі було відкрито аспірантуру за науковими спеціальностями: «12.00.08 - Кримінальне право; кримінологія; кримінально виконавче право», «12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», в якій за весь період її існування було підготовлено більше 30 науковців. В тому числі захистили кандидатські дисертації нинішні працівники Інституту політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова Л.Ф.Купіна, О.С.Можайкіна, О.В.Кончаковська, Р.Г.Пєсцов та інші.
Наявність у структурі Інституту політології та права кафедри цивільного та трудового права є свідченням традиційного підходу до організації навчального процесу студентів юридичної спеціальності. На сьогодні у вищих навчальних закладах, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти, не існує юридичних факультетів, у складі яких не було б кафедри приватноправового спрямування. Це зумовлено провідною роллю цивільного права в правових системах країн континентального типу та його впливом на формування юридичної освіти. У своїй діяльності кафедра керується, передусім, призначенням університету, на який в сучасних умовах покладено завдання сформувати нову парадигму освіти, що відповідає міжнародним стандартам; модель сучасної освіти неминуче повинна поєднувати наукову організацію з демократизмом студентського життя і творчості. Тому одним з основних напрямів діяльності кафедри є наукова робота професорсько-викладацького складу. Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими науковими установами та освітніми закладами України. Зокрема, плідною є співпраця з відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кафедрою цивільного права Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академією праці та соціальних відносин Федерації профспілок України та іншими науковими установами.
Викладачам кафедри властиве прагнення до самовдосконалення - вони невпинно працюють над підвищенням своєї кваліфікації: беруть участь у науково-методичних конференціях з питань удосконалення навчального процесу, проходять стажування в різноманітних установа, закладах, організаціях України та за її межами, поєднують наукову та педагогічну діяльність з практичною роботою юриста.
Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін цивільно-правового та господарсько-правового спрямування: Цивільне право (загальна та особлива частина), сімейне, житлове, трудове право, право соціального забезпечення, господарське право, фінансове, банківське право, земельне, аграрне право, цивільне процесуальне право. Також силами кафедри викладаються правові навчальні цикли для студентів інших спеціальностей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: менеджмент організацій, соціальна педагогіка та інші. Викладацький склад кафедри веде невпинну виховну роботу серед студентів Університету; викладачі кафедри керують науковою роботою студентів щодо написання курсових, дипломних робіт, повідомлень на конференції, статей до періодичних видань; при кафедрі створено проблемні студентські наукові групи, на яких під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми правознавства.
Увесь свій науковий і педагогічний потенціал кафедра цивільного та трудового права спрямовує на виховання кращих фахівців у галузі юриспруденції, підготовку правознавців, які б відповідали вимогам нового часу і не лише володіли фаховими якостями, але й були спроможними до самостійного творчого мислення, сповідували гуманістичні ціннісні, слугували суспільству та ідеалам добра і справедливості.

Керівництво і склад

 

Стиценко 150 x 113

 

Стеценко Валентина Юріївна

завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Пархоментко 100 x 138

 

 

Пархоменко Наталія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Шимон 100 x 138

 

 

Шимон Світлана Іванівна

доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Купіна 100 x 150

 

 

Купіна Людмила Францівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

 

Дубчак 100 x 122

 

 

Дубчак Леся Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Кончаковська 100 x 124

 

Кончаковська Валентина Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Пєсцов 150 x 110

 

Пєсцов Руслан Геннадійович

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Жмур 150 x 110

 

Жмур Юлія Михайлівна
кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Кононець О.М 120 x 218

 

Канонець Олена Миколаївна

кандидат юридичних наук, старший викладач 

 

 

 

Фотогалерея

 

Наукова діяльність

Напрямок «Кримінальне право»:

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основним науковим напрямком університету «Дослідження проблем гуманітарних наук». Проблема: Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень. Тематика науково-дослідної роботи актуальна і відповідає профілю підготовки кваліфікованих фахівців. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках.
Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Про результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Вони знаходять своє відображення і в магістерських роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.
На кафедрі організована робота трьох проблемних груп з дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія» та «Судові та правоохоронні органи».

Напрямок «Цивільне і трудове право»:

Невід’ємною складовою діяльності кафедри як науково-педагогічного колективу і підрозділу університету є науково-дослідна робота, що здійснюється у відповідності з науковим напрямом «Дослідження проблем гуманітарних наук (правознавство)» в розрізі проблеми «Юридична наука та її вплив на підготовку фахівців у вищих педагогічних закладах освіти». В межах цієї наукової проблеми визначаються теми індивідуальних наукових досліджень викладачів, які плануються індивідуально відповідно до фахової спеціалізації та наукових інтересів викладачів і відображаються в індивідуальних планах роботи викладачів. Такі дослідження викладачів кафедри зосереджені на проблемах цивільного та цивільного процесуального права, трудового права, права соціального забезпечення, фінансового права та дидактичних методах і принципах цих галузевих юридичних дисциплін. Наукова робота викладачів є пріоритетним напрямком діяльності та предметом уваги з боку кафедри, обговорюється на засіданнях кафедри, зокрема заслуховуються звіти викладачів про наукову роботу, обговорюються її результати тощо.
Діяльність кафедри по організації навчального процесу підкорена, насамперед, принципу науковості, що передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень викладачів. Виконання цього завдання забезпечується за допомогою різноманітних наукових, методологічних, методичних, організаційних засобів відтворення у навчальному процесі наукових здобутків професорсько-викладацького складу, що сформовані в кількох напрямах.
По-перше, удосконалення організації аудиторних занять відповідно до дидактичного принципу науковості та зв’язку науки з практикою. Зокрема, кафедрою проводиться робота щодо підвищення наукового рівня лекцій; з цією метою оновлено плани лекцій, які орієнтовано на проблемні питання; результати наукової роботи кожного викладача (елементи праць у фахових наукових виданнях, монографій, кандидатських дисертацій тощо) подаються студентам на лекційних заняттях з певних дисциплін за фахом лектора; запроваджуються проблемні лекції та проблемні питання на традиційних лекційних заняттях.
По-друге, відображення результатів наукових розробок викладачів кафедри у виданнях навчального та навчально-методичного характеру. На основі результатів наукових досліджень викладачів кафедри створена певна наукова база для видання навчальних посібників та інших видань. Зокрема, результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри втілилися у таких виданнях: «Сімейне право» (доц. Шимон С.І.), «Непозовні види цивільного судочинства» (доц. Дубчак Л.С.), Цивільне право України. Підручник у 2-х кн.. Кн. 1/ За ред.. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С.- К.: Юрінком Інтер, 2009 (доц. Шимон С.І. у співавторстві); Основи правознавства. Підручник для 10 класу./ за ред.. д.ю.н. М.І. Мельника, д.ю.н. М.І. Хавронюка.-К.: Атіка, 2009. (доц. Шимон С.І. у співавторстві) та інших.
По-третє, розробка на основі наукових досліджень спеціальних навчальних дисциплін (курсів), які викладаються для студентів магістерського рівня навчання. Так, на основі дослідження правових проблем атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні та захисту кандидатської дисертації за вказаною темою доцент кафедри Купіна Л.Ф. розробила навчальний курс «Атестація науково-педагогічних кадрів в Україні», який включено до навчального плану студентів спеціальності «Правознавство» магістерського рівня навчання.
По-четверте, використання наукових досягнень для розвитку індивідуально-консультативної роботи зі студентами та впровадження інших заходів щодо індивідуалізації навчального процесу. Зокрема, наукові здобутки викладачів використовуються ними при наданні індивідуальних консультацій студентам в процесі керівництва курсовими роботами, наукового керівництва кваліфікаційними роботами студентів (магістерськими, дипломними роботами спеціаліста), керівництва юридичною практикою.
По-п’яте, поєднання результатів індивідуальних досліджень у галузі юриспруденції та досліджень, спрямованих на вивчення форм і методів активізації навчального процесу, та використання їх викладачами для впровадження новітніх технологій навчання. Так, кафедрою розроблено пакет методичних матеріалів для організації рольових ігор та вирішення ситуаційних задач в навчально-методичній лабораторії «зал судових засідань». Зокрема, розроблено сценарії ділових ігор з цивільного процесуального, цивільного, сімейного, трудового права, права соціального забезпечення.

Освітні ресурси

Песцов Р. Г. Криміналістика в запитаннях і відповідях  / Руслан Генадійович Песцов. - К. : Ін-т пол. і права, 2013. - 79 с. - (Посібник для підготовки до іспиту)

 

Освітні ресурси:
1. Жмур Ю.М. «Кримінальне право. Загальна частина» (Робоча навчальна програма)/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 62с.

 

2. Жмур Ю.М. «Кримінальне право. Особлива частина» (Робоча навчальна програма)/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 38с.

 


3. Жмур Ю.М. «Збірник задач з Кримінального права. Загальна та Особлива частина» )/ Жмур Юлія Михайлівна. –К.,: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, Інститут політології та права, 2013 – 228с.

 

Освітні послуги

Назва послуги

Вид послуги

Редагування, координація і повторення формулювання теми дисертаційних  досліджень з метою  запобігання дублювання

Консультування

Відповідність теми дисертаційного дослідження паспорту спеціальності

Практичні рекомендації

Рецензування кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів з проблем історії держави  і права

Експертна оцінка

Розробка методологічних  та теоретичних засад дипломних робіт, кандидатських дисертацій

Експертна оцінка та рекомендація, консультування

Проведення  лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з питань кримінального законодавства

Лекції

Консультування щодо практичного застосування кримінального законодавства

Консультування

- Вироблення  та удосконалення методології викладання дисципліни "Криміналістика", розробка навчальної криміналістичної лабораторії;
- Рецензування підручників і навчальних посібників, статей

- Експертиза, висновки, рекомендації;
 - Рецензування

Перелік дисциплін

Керівництво і склад кафедри Правознавства

alt

Губань Радим Васильовичзавідувач кафедри, 
доктор юридичних наук, доцент

детальніше...

2018 Гавронська 130 x 167 ГАВРОНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

morozova  МОРОЗОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

2018 Деркачова 130 x 191  ДЕРКАЧОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри

2018 Корецька 130 x 171

КОРЕЦЬКА АЛІНА СЕРГІЇВНА

старший лаборант кафедри

Історія кафедри теорії та історії держави і права

3-1994 навчальному році. Перший набір нараховував 25 студентів, другий 35. З 1995-1996 навчального року план прийому студентів збільшився до 69 осіб (3 академічної групи).
З 1997-1999 навчального року на першому курсі навчається 57 студентів, з них 16 на контрактній основі, а на заочній 53, з них 26 за контрактом. З 1 вересня 1999 р. кафедра існує як кафедра теорії та історії держави і права.
На кафедрі теорії та історії держави і права здійснюється підготовка спеціалістів зі спеціальності "Правознавство", що репрезентує базовий напрям вищої освіти за професійним спрямуванням 7.06.01.01 - "Право". Викладач правознавства, юрист-фахівець, який поєднує широкі знання юридичних та педагогічних дисциплін може кваліфіковано здійснювати діяльність у цих двох напрямках. Сьогодні сфера застосування подібних знань майже необмежена.Значне місце в діяльності кафедри теорії та історії та теорії держави і права займає робота з профорієнтації майбутніх викладачів правознавства, юристів.
З 1993-1997 кафедру правознавства очолював колишній декан, доцент Скиба Валерій Йосипович, а його заступником був старший викладач Куліш Анатолій Іванович.
З 1997 року кафедру очолює доктор історичних наук, академік Української Академії історичних наук, професор Андрусишин Богдан Іванович.
З метою подальшого поліпшення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі правознавства кафедра теорії та історії держави і права плідно співпрацює з Національною академією МВС, Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Академією праці та соціальних відносин, Торгово-економічним університетом, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.
Наші випускники на 100% працевлаштовані: багато хто з них працює викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в органах державної влади, в приватних адвокатських консультаціях та нотаріальних конторах.

Дочірні категорії

   

Всього відвідувань  

10128840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11358
12909
104011
126207
247505
8713324
10128840

Your IP: 3.234.245.125
Server Time: 2020-02-16 19:30:56
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

2.jpg
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Авторизація