СЛАВА УКРАЇНІ!!!

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

 Привітальне слово проректора з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів НПУ імені М.П. Драгоманова, директора Інституту політології та права, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Б.І. Андрусишина з нагоди 20-річчя від дня створення Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

image001 200 x 150

 Інститутові політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виповняється 20 років. Він є фактично ровесником української незалежності і став помітною структурою в українському освітньому просторі у сфері підготовки політологічних та правознавчих кадрів у першу чергу для галузі освіти і на теперішній час продовжує свою успішну роботу і розвиток.

 За значний внесок у розвиток юридичної та політичної наук, підготовку юридичних кадрів та у зв’язку із 15-річчям від дня заснування колектив Інституту політології та права нагороджений Почесною відзнакою Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (наказ № 69 від 22 листопада 2007 р.).
Інститут бере свій початок і є правонаступником соціально-гуманітарного факультету, створеного у жовтні 1992 р. і організованого на його базі Інституту політології, соціології, права (наказ № 379 від 03.07.2006 р.), назву якого у зв’язку із реорганізацією змінено на Інститут політології та права (наказ № 556 від 31.10.2007 р.). З часу свого заснування Інститут став одним з провідних підрозділів у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
З червня 1998 р. Інститут очолив доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи України та Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Іванович Андрусишин.
Головним завданням Інституту політології та права є освітня, науково-практична підготовка високопрофесійних фахівців у галузі правознавства та політології. На денній, заочній, дистанційній та екстернатній формах здійснюється навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр з спеціальності «Правознавство», присвоюючи своїм випускникам кваліфікації «Бакалавр правознавства», «Спеціаліст права, викладач правознавства», «Магістр права. Викладач права», спеціальності «Політологія» з спеціалізаціями «Політична освіта», «Політичний менеджмент», «Політолог. Викладач політології», «Політичний аналіз, прогнозування та державне управління». На базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст в Інституті започатковано магістерську програму в галузі знань «Державне управління» за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти», яка сприятиме випускникам для росту кар’єри в освітній галузі тощо.
З напрямків та спеціальностей «Правознавство» та «Політологія» в Інституті підготовлено та введено навчально-методичні комплекси.
В Інституті на всіх формах навчається 690 студентів, з них 451 на контрактній основі.
Навчально-виховний процес в Інституті забезпечують понад 100 викладачів (63 штатних), серед яких 28 докторів наук, професорів та 50 кандидатів наук, доцентів.
Серед професорсько-викладацького складу Інституту імена провідних вчених України: доктор філософських наук, професор, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України, член-кореспондент НАПН України Є.М. Суліма, лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки, академік НАН України, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького, доктор юридичних наук, професор Ю.С. Шемшученко, академік Української академії політичних наук, заступник директора цього ж інституту, доктор політичних наук, професор В.П. Горбатенко, заслужений діяч науки і техніки, академік УАПН, заслужений працівник МВС України, доктор юридичних наук, професор В.Д. Бабкін, доктори юридичних наук, професори В.І. Акуленко, В.Г. Пилипчук (чл.-кор. АпрН України), С.Г. Стеценко, Н.М. Пархоменко, В.Л. Федоренко, В.П. Мікулін, Р.Д. Мацюк, академіки УАПН, доктори політичних наук, професори О.В. Бабкіна, І.М. Варзар, В.М. Бебик, С.О. Телешун, І.П. Бідзюра, Г.І. Зеленько, К.О. Ващенко, М.І. Хилько, доктори економічних наук, професори С.І. Біла, О.П. Гош, доктор історичних наук А.М. Гуз, доктори педагогічних наук, професори Булда А.А., Бобрицька В.І. та ін.
Для посилення професіоналізації освітньої діяльності Інституту для навчально-виховного процесу і наукової роботи залучаються науковці НАН України, практичні працівники міністерств і відомств, викладачі з інших ВНЗ України та зарубіжжя. Зокрема, Інститут уклав двосторонні угоди про співробітництво з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького та Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України у якому магістри-правознавці навчаються в Українській школі законотворчості, Міністерством праці та соціальної політики, Київською міською держадміністрацією, Центральною виборчою комісією, Асоціацією політичних наук України, Науково-дослідним центром правової інформатики Національної правових наук України, Державною судовою адміністрацією м. Києва, Видавничою організацією «Юстиніан», Інститутом інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.
Лекції, практичні та семінарські заняття проводять також залучені викладачі з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української академії державного управління при Президентові України, Інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національної академії внутрішніх справ, Академії Служби безпеки України, Національної академії прокуратури, університету «Україна», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо.
В складі Інституту діють центр правової освіти і науки, (спільно з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького); центр політичного аналізу і прогнозування; центр правової допомоги; лабораторія і кабінет сучасних інформаційних технологій; криміналістична лабораторія; навчально-методична лабораторія «Зал судових засідань»; осередок Союзу юристів України.
У 2004 р. при кафедрах теорії та історії держави і права а економічної теорії засновано фахове видання з юридичних та економічних наук Науковий часопис «Економіка і право» (головні редактори – доктор історичних наук, професор Б.І. Андрусишин, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України О.С. Падалка та кандидат економічних наук, доцент В.В. Радченко).
З 2008 р. кафедра політичних наук видає науковий часопис «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» - фахове видання з політичних наук (головний редактор – доктор політичних наук, професор О.В. Бабкіна).
Впродовж семи років (з 2004 р.) на базі кафедри теорії та історії держави і права разом з видавничою організацією «Юстиніан»» виходить аналітико-правове видання «Юридичний журнал», метою якого є поширення правової інформації для юристів, студентів та всіх, хто цікавиться правознавством.
З 2005 р. щорічно видаються матеріали міжнародної наукової конференції «Юридичні читання» (побачило світ сім випусків, головний редактор – доктор історичних наук, професор Б.І. Андрусишин).
Інститут дбає про свою наукову зміну, підготовку нової плеяди кандидатів і докторів юридичних, політичних і економічних наук, яка відбувається переважно через аспірантуру і докторантуру. Станом на вересень 2012 р. в аспірантурі і докторантурі Інституту навчається близько 86 осіб на держбюджетній формі і на умовах контракту.
З 2003 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова працювала спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. У 2008 р. її роботу розширено – відкрито спеціалізовану вчену раду Д26.053.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальностями: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Очолює Раду завідувач кафедри політичних наук, проф. О.В. Бабкіна, вченим секретарем є доцент кафедри М.А. Остапенко. У складі Ради – провідні професори, що також працюють на кафедри політичних наук та інших кафедрах університету: Б.І.Андрусишин, В.М.Бебик, В.П.Бех, І.М.Бідзюра, І.М.Варзар, К.О. Ващенко, В.П.Горбатенко, М.А.Дмитренко, Г.І.Зеленько, В.Л.Савельєв, С.О.Телешун.
З 2008 по 2011 рік (на даний час знаходиться на перереєстрації) функціонувала спеціалізована вчена рада на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень (голова ради – проф. Б.І. Андрусишин).
Загалом за час функціонування Ради на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захищено 17 кандидатських дисертацій. Наукові ступені здобули як викладачі НПУ імені М.П. Драгоманова, так і інших вищих навчальних закладів, наукових інститутів ( Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київського університету права НАН України, Одеської юридичної академії, Харківського університету внутрішніх справ, Вінницького національного аграрного університету, Національного технічного університету України "КПІ" та ін.), державні службовці, судді, практичні працівники. До складу спеціалізованої вченої ради ввійшли провідні вчені у галузі теорії та історії держави і права, історії політичних та правових учень. Склад спеціалізованої вченої ради був сформований з вчених – правознавців Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Академії правових наук України, Національної академії внутрішніх справ, що забезпечило високий науковий і об’єктивний рівень вимог при атестації наукових кадрів та дозволило здійснювати кваліфіковану оцінку якості дисертаційних робіт.
На провідних кафедрах діє аспірантура зі спеціальностей: 12.00.08 – «Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право»; 12.00.03 – «Цивільне право, цивільно-процесуальне право»; 12.00.01 – «Історія та теорія політичної науки»; 23.00.01 – «Політична культура та ідеологія»; 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень»; 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки». В Інституті навчається 86 аспірантів денної та заочної форм навчання, які успішно захищають свої дисертації як в спеціалізованих радах, які діють в НПУ імені М.П. Драгоманова, так і в інших ВНЗ та академічних інститутах. Йде робота над відкриттям докторантури на кафедрі теорії та історії держави і права – 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».
Важливими віхами в науковому житті інституту є щорічні міжнародні науково-практичні конференції: зокрема, - "Юридичні читання", яких вже відбулося сім. Активно проводиться робота до підготовки Восьмих юридичних читань.
Одне з головних місць в системі підготовки висококваліфікованих кадрів у Інституті політології та права посідає набуття студентами практичних умінь та навичок. Основними базами для проходження фахової практики стали Адміністрація Президента України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство юстиції України, Центральна виборча комісія, Київська обласна державна адміністрація, інші обласні і районні державні адміністрації, органи прокуратури, суди, юридичні служби, політичні партії, політичні центри, а педагогічної загальноосвітні школи, навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, профільні кафедри Інституту політології та права, а також інші ВНЗ.
Головними структурними одиницями Інститут політології та права є кафедри. На сьогоднішній день в Інституті функціонує 9 кафедр: теорії та історії держави і права (у 1993-1995 рр. – кафедра юридичних наук, 1995-1998 рр. – кафедра правознавства), завідувач – доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи України, Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Андрусишин Богдан Іванович; кафедра є випускаючою з спеціальності «Правознавство», започаткувала щорічну Міжнародну конференцію «Юридичні читання», участь у якій беруть науковці з Російської Федерації, Білорусії, Польщі, Чехії, Словаччини, Туреччини, Грузії, Литви, Німеччини, Молдови, Ізраїлю, Вірменії та ін.; політичних наук (завідувач – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук та Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО Бабкіна Ольга Володимирівна) є випускаючою для студентів спеціальності «Політологія». З початку 90-х років ХХ ст. на кафедрі сформовано науково-педагогічну школу, яка є однією з найперших і найважливіших в Україні та поза її межами. Представниками цієї школи є доктори політичних наук, професори, кандидати політичних наук, доценти, викладачі кафедри. На базі кафедри у 2006 р. проведено Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі», а у 2011 р. ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з політології, співорганізаторам якої стала також кафедра Політології та державного управління (1991-2003 рр. – кафедра соціально-політичних дисциплін, 2003-2009 рр. - політології та соціології – завідувач – доктор політичних наук, професор, заслужений економіст України, державний службовець ІІ рангу, перший віце-президент Національної академії при Президентові України Ващенко Костянтин Олександрович), яка є випускаючою з спеціальності «Державне управління у сфері освіти»; кримінального права та процесу (1999-2011 рр. – цивільного та кримінального права), завідувач – доктор юридичних наук, професор, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, генерал-майор СБУ Мікулін Віктор Петрович); цивільного та трудового права (1999-2011 рр. – цивільного та кримінального права) (завідувач – кандидат юридичних наук, доцент Шимон Світлана Іванівна); правознавства – створена 6 травня 1990 р. (завідувач – кандидат філософських наук, доцент Салтовський Іван Олександрович); методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач - доктор педагогічних наук, професор Буда Анатолій Андрійович); економічної теорії (1934-1991 рр. – політичної економії) (завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Радченко Володимир Васильович); освітньої політики – з 2011 р. (завідувач – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН країни, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліма Євген Миколайович).
Таким чином, 20-річний досвід Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова свідчить про те, що він завжди займав провідне місце у підготовці політичних та правознавчих кадрів для освітньої галузі. І сьогодні Інститут є на передніх рубежах у відповідній сфері діяльності. Звичайно, у цій діяльності є ще не використані резерви і окремі недоліки до яких можна віднести проблеми, пов’язані з ефективністю здійснюваного навчально-виховного процесу, проведення наукових досліджень тощо. Проте загалом у активі Інституту є вагомий творчий доробок, тисячі висококваліфікованих фахівців політологів і правознавців, які будують в Україні правову державу і громадянське суспільство.
Беззаперечно, що загальні успіхи Інституту політології та права тісно пов’язані з діяльністю всього Драгоманівського університету і багато у чому виражені у роботі його структурних підрозділів. Це насамперед стосується кафедр, наукових центрів, кожен з яких має свою історію і свої творчі набутки.
Бажаю всьому професорсько-викладацькому складові здоров’я, щастя, добра і всіляких гараздів, нових визначних успіхів у справі навчання і виховання студентського загалу, а майбутнім правознавцям, політологам та освітянським менеджерам наснаги і впевненості на шляху здобуття знань, фаховості у своїй майбутній професії.


   

Всього відвідувань  

9762534
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15659
12685
76453
89148
294613
8340288
9762534

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-24 20:36:36
   

Хто на сайті?  

На сайті 274 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

img_0175.jpg
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Авторизація